صوت سنج AR844 از برند بستون دارای کاربردهای متفاوتی ازجمله موارد زیر می باشد :