صوت سنج TES-52 یا نویزدوزیمتر جهت دریافت خروجی ها از بیرون وثبت و ذخیره ی آنها می باشد.

 

مشخصات فني دستگاه:

  وضوح 1/0 دسي بل
  داراي محدوده
 اندازه گيري ديناميكي 60 دسي بل
  داراي محدوده اندازه گيري 30 تا 130 دسي بل
  وزن فركانسي
A&C
  داراي وزن زماني ارام و سريع
  بيشترين و كمترين زمان سپري شده
  داراي حافظه اطلاعاتي و قابل قرايت
  محدوده اندازه گيري فركانس :
KHz 8 تا Hz 5/31
  محدوده اندازه گيري سطح صدا : داراي 6 محدوده اندازه گيري در 10
dB

  گام : dB 130~70,dB 120~60 ,dB 110~50,dB 100~40 ,dB 90~ 30 , dB 80~25
  ظرفيت ذخيره سازي اطلاعات تا 99 مورد